2η Ημερίδα «Κρίσιμα Ζητήματα του Ελληνισμού ττης Κωνσταντινούπολης: Προσπάθειες και τα Αποτελέσματα προηγούμενου Εξαμήνου»

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στην έδρα της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος. Αποτέλεσε συνέχεια της πρώτης Ημερίδας που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την 29 Απριλίου 2017.
Παρουσιάστηκαν τα θέματα που είχαν ανακοινωθεί στο προηγούμενο ενημερωτικό δελτίο της Οι.Ομ.Κω. σε δύο συνεδρίες.
Στην διάρκεια της Ημερίδας το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω. βράβευσε το Πρόεδρο του ΣΥΡΚΙ καθ. Αντώνη Παριζιάνο για την πολύχρονη και πολύ σημαντική του προ-σφορά προς την Ρωμιοσύνη της Πόλης. Το σχετικό ψήφισμα του Δ.Σ. παρατίθεται.
Στη πρώτη πρωινή συνεδρία που είχε τίτλο: «Η Διαχείριση της Κοινοτικής Περιουσίας με συντονισμό μεταξύ των Ευ-αγών Ιδρυμάτων στην Πόλη και εκτός». Πρώτος ομιλητής ήταν ο Λάκης Π. Βίγκας ο οποίος ανέπτυξε στην ομιλία του με τίτλο : «Η Ακίνητη Περιουσία της Ομογένειας, Σημαντικός παράγων για την επιβίωση» τα σύνθετα και συσσω-ρευμένα προβλήματα της Ομογένειας που πηγάζουν από την παρεμπόδιση από τις κρατικές πολιτικές της αποτελε-σματικής αξιοποίησης των ευαγών ιδρυμάτων και επίσης την σημασία της διασωθείσας ιδρυματικής περιουσίας σε σχέση με το μέλλον της εν Κωνσταντινουπόλει Ομογέ-νειας. Η κύρια επισήμανση του κ. Βίγκα ήταν ότι πρέπει να επανεξεταστεί το μοντέλο της αξιοποίησης της ακίνη-της περιουσίας— δηλαδή: έσοδα από ενοίκια . Η Ρωμιοσύνη της Πόλης, εντός και εκτός, καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες με στήριγμα την περιουσία αυτή να δημι-ουργήσει πλούτο με την ευρύτερη έννοια , όπως είχε γίνει στο παρελθόν. Τέλος τονίστηκε από τον κ. Βίγκα η σημασία της δημιουργίας του Συμβουλευτικού και Επο-πτικού Συμβουλίου των Ευαγών Ιδρυμάτων της Ομογένειας.
Ο νομικός Μιχαήλ Πουσκούλογλου που τα τελευταία χρόνια προσφέρει υπηρεσίες ως μέλος εφοροεπιτροπών Ευαγών Ιδρυμάτων παρουσίασε με σαφήνεια το ισχύων νομικό καθεστώς για τα Ευαγή Ιδρύματα των μη-Μουσουλμανικών Κοινοτήτων, που πολλές φορές όμως με ευθύνη της Κυβέρνησης δεν εφαρμόζεται. Σε ερώτημα των μελών του ακροατηρίου αν η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων ελέγχει τα ευαγή ιδρύματα , όπως θα γινόταν από ένα ελεγκτικό μηχανισμό, η απάντηση από τον ομιλητή αλλά και τους άλλους παριστάμενους μελών εφοροεπιτρο-πών ήταν ότι ττελευταία χρόνια οι έλεγχοι αυτοί είναι περισσότερα εθιμοτυπικοί.θεσνικη1
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υποστήριξης των Ρωμαίικων Κοινοτικών Ιδρυμάτων (ΣΥΡΚΙ) παρουσίασε με σαφήνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Ευαγή Ιδρύματα που είναι χρονίζοντα και όσο παρατείνονται οι σχετικές εκκρεμότητες , η λύση τους καθίσταται πολύ δύσκολη.
Στο τέλος της συνεδρίας ο Πρόεδρος Νικ. Ουζούνογλου επεσήμανε ότι όλα τα αναφερόμενα προβλήματα επιβεβαιώνουν την σημασία να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό το Συμβούλιο Ευαγών Ιδρυμάτων.

Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω. λαμβάνοντας υπόψη την επί σειρά πολλών ετών προσφορά στην Ομογένεια και την Ελληνική Παιδεία του κυρίου Αντωνίου Παριζιάνου Άρχοντος Λαμπαδαρίου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως απονέμει σε αυτόν τον τιμητικό τίτλο «Αφοσιωμένο τέκνο της Ρωμιοσύνης».


Στην 2η συνεδρία που προέδρευσε το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτριος Γεωργιάδης και που αφορούσε τις πραγματοποιθείσες πρόοδούς το τελευταίο εξάμηνο, οι ομιλίες που έγιναν ήταν:
Η κα. Δήμητρα Δουρμάζερ, Πρόεδρος της Ένωσης Ομογενειών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β.Ελλάδος ανέπτυξε το θέμα: Οι Κωνσταντινουπολίτες στην Βόρεια Ελλάδα: Δραστηριότητες της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Β. Ελλάδος. Η ομιλήτρια εξέθεσε τα τρέχοντα προβλήματα της Ένωσης και τις προσπάθειες που κάνει το Δ.Σ. στην προσέλκυση νέων μελών. Ο κ. Γιάννης Κατσιγιάννης μαζί την εθελοντική ομάδα που αποτελείται την κα. Δήμητρα Χριστοφορίδου, την κα. Νίκη Δραγομανίδου και τον κ. Κώστας Τσολακίδη παρουσίασαν την Εθελοντική προσπάθει-α οργάνωσης βιβλιοθήκης και διαμόρφωσης ιστορικού αρ-χείου της Ένωσης. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική προσπάθεια που πρέπει να υποστηριχθεί.

θεσνικη
Ο κ. Μιχάλης Μαυρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οι.Ομ.Κω. παρουσίασε το θέμα : τα αποτελέσματα των εθελοντικών αποστολών στην Πόλη το τελευταίο εξάμηνο. Παρουσιάστη-καν οι διάφορες δράσεις όπως αποτυπώσεις κτιρίων Βακου-φιών, Αντισεισμικές Μελέτες για τις Μονές στα Πριγκηπόν-νησα , φωτογραφίσεις εικόνων, καταλογογραφίσεις στην Βιβλιοθήκη της Ι. Θ. Σχολής της Χάλκης.
Ο Γενικός Γραμματέας της Οι.Ομ.Κω. κ. Νικόλαος Αναγνω-στόπουλος παρουσίασε την σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Κωνσταντινουπολίτικων Σωματείων εκτός Ελ-λάδος. Ο ομιλητής αναφέρθηκε στον «ρατσισμό» που είχαν να αντιμετωπίσουν ενίοτε οι Κωνσταντινουπολίτες τις δεκαετίες 1960 και 1970 και στις χώρες εκτός Ελλάδος . Την ομιλία του κ. Νικόλαου Ζαχαριάδη που δεν κατέστη δυνατό να έλθει στην Θεσσαλονίκη και την παρουσίασε ο Ν.Ουζούνογλου αναφέρθηκαν οι εθελοντικές Δράσεις στην Ελλάδα όπως οι δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η καταλογογράφιση της βιβλιοθήκης «Επταλόφος» που εδρεύει στην Καλλιθέα—Αττικής και επίσης το έργο που έχει ξεκινήσει από τα μέσα Οκτωβρίου της φωτογράφισης του αρχείου προσφυγικών περιουσιών που βρίσκεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Για τα τελευταία θέματα έχει υπάρξει εκτενής ενημέρωση στα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία της Οι.Ομ.Κω.

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree